O'zbek tilining etimologik luga'ti

Print

ОЧАТҚИ

Tasnif: ’оч қолдирилгани туфайли озиб кетган’. Сенинг бу о ч а т қ и қўйларинг кимга керак? Бу сифат эски ўзбек тилида ач- феълининг кучайтириш, ’такрор’ маъносини ифодаловчи -а қўшимчаси билан ҳосил қилинган шаклига -т орттирма қўшимчаси қўшилган шаклидан -қы қўшимчаси билан ясалган, кейинчалик сўз бошланишидаги а унлиси â унлисига, иккинчи бўғиндаги а унлиси ä унлисига алмашган, ы унлисининг қаттиқлик белгиси йўқолган: [(ач- + а = ача-) + т = ачат-] + қы = ачатқы > âчäтқи.