O'zbek tilining etimologik luga'ti

Print

ЎХШОВСИЗ

Tasnif: ’хунук, бесўнақай, мос тушмайдиган’. Укам ўхшовсиз ҳаракатлар қила бошлади. Бу сифат -сиз қўшимчаси билан ясалган, лекин ҳозирги ўзбек тилида охшав сўзи мустақил ишлатилмайди. Охшав сўзи ўзбек тилида охша- феълига -в ҳаракат номи қўшимчасини қўшиб ҳосил қилинган, в ундошининг қўшилиши билан унинг олдидаги а унлиси â унлисига алмашган: охша- + в > охшâв. Асли охшавсиз сўзи ’бир хиллик жиҳатлари йўқ’ маъносини билдириши лозим. Маъно тараққиёти қуйидагича кечган: ’бошқаларга ўхшамайдиган’ —> ’бошқалардан бесўнақайлиги билан ажралиб турадиган’.